PRIVACYBELEID

Algemene informatie

CLIPDUB is een samenwerking en bijgevolg onderdeel van de werking van WOORD OMHOOG (Mike Claeys) en NOLOXBOX (Johan Engels).  Deze website en alle inhoud is eigendom van CLIPDUB. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden. Heb je vragen, bemerkingen of suggesties dan kan je ons steeds contacteren via mail. 

Mike Claeys (zaakvoerder)

Sint-Laurentiuslaan 79
9041 Oostakker
tel: 0478/25 70 96

www.woordomhoog.com
Email: info@woordomhoog.com

BE0893.205.593

Johan Engels (zaakvoerder)

Pastorijstraat 34
9940 Ertvelde
tel: 0486/14 11 48

www.noloxbox.be
Email: info@noloxbox.be

BE06453.479.291

INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan CLIPDUB of vermelde rechthoudende derden.

 


BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.


CLIPDUB levert de grootste inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal CLIPDUB de grootst mogelijke inspanning leveren om dit asap recht te zetten.


CLIPDUB kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren via info@clipdub.be.


De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. CLIPDUB geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreeks, die zou kunnen voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.


CLIPDUB kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.


www.clipdub.be bevat hyperlinks naar websites of pagina’s van derden. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. CLIPDUB verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.HET GEBRUIK VAN COOKIES

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat bepaalde applicaties op deze site mogelijks niet zullen

functioneren.


CLIPDUB kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website bent gekomen, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 


TOEPASSELIJK RECHT & BEVOEGDE RECHTBANKEN

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. CLIPDUB valt onder het arrondissement van Vredegerechten Oost-Vlaanderenmetzetle in Opgeëistenlaan 401/M - lokaal 524 - 9000 Gent

Algemene voorwaarden

bij het gebruik van deze website

PERSOONSGEGEVENS

CLIPDUB hecht alle belang aan uw privacy. De verantwoordelijken voor de verwerking van klantgegevens, respecteren de geldende wetgeving met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens. Wij verwerken persoonsgegevens, aangezien u gebruikt maakt van onze diensten of omdat u die gegevens zelf aan ons hebt doorgegeven. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


In het contactformulier vragen we naar je voornaam, naam, e-mailadres en telefoonnummer. Voor administratieve afwerking van onze service, hebben wij ook uw adres nodig. Bedrijven die van onze diensten wensen gebruik te maken, bezorgen ons de relevantie informatie betreffende het bedrijf (maatschappelijke zetel, naam verantwoordelijke en BTW nummer). De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen (deels of in zijn geheel) voor volgende doeleinden worden gebruikt:


  • contactopname voor het opvolgen van uw vraag/reservatie
  • het opstellen van offerte, factuur en/of ander betaalbewijs
  • het doorsturen van proefmontages en afgewerkte producten
  • opslag in ons klantenbestand
  • UITZONDERLIJK doorsturen van relevante updates, aanbiedingen en/of andere informatie (1)
  • archievering in onze boekhouding
  • aangifte van intracommunautaire handelingen bij het BTW kantoor (*)


(* indien van toepassing)


CLIPDUB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld, dit met uitzondering van uw naam en e-mailadres, welke we maximum 10 jaar bewaren voor het doorsturen van (1). U beschikt over het wettelijk recht op inzage, eventuele correctie of het verwijderen van uw persoonsgegevens uit ons klantenbestand. U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Het volstaat om ons hiervan (na afhandeling van de administratie rond uw order) op de hoogte te brengen via e-mail.


Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan CLIPDUB gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aangewend in het kader van CLIPDUB, dus NIET in functie van andere activiteiten van Woord Omhoog en/of Noloxbox gebruikt, met uitzonderingvan boekhoudkundige verwerking. Uw gegevens worden NOOIT doorgegeven aan derden.BEELD & AUDIO

Tijdens de activiteiten worden videobeelden en audio opgenomen van de aanwezige deelnemers, dit in functie van de vraag/opdracht van de klant. CLIPDUB gaat van de veronderstelling uit dat de aanvrager/organisator alle deelnemers hieromtrent heeft bevraagd en hun toestemming heeft gekregen.


CLIPDUB kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor eender welke onenigheid dit tijdens de opnames of na aanlevering van het product teweeg kan brengen. Ook wanneer de klant nadien beslist het eindproduct op gelijk welke manier openbaar te publiceren (vb. op de website van de organisatie, op social media) kan CLIPDUB voor geen enkele vorm van inbreuk op de privacy van deelnemers aansprakelijk worden gesteld. Deze verantwoordelijkheden liggen volledig bij de klant.


In functie van eigen referenties en promotie kunnen door de klant publiek gemaakte eindresultaten ook door CLIPDUB worden gedeeld, hetzij op de eigen website of op CLIPDUB-gerelateerd externe social-mediakanalen zoals You Tube en Facebook. CLIPDUB gaat evenwel zelf geen materiaal uploaden, maar enkel links delen die de klant zelf ter beschikking stelt.


Een voorbeeld ter verduidelijking: wanneer een klant een aangeleverde montage op een publiek kanaal (vb. You Tube) openbaar deelt, kan CLIPDUB deze ook link delen. Wij maken zelf geen nieuwe links aan. Op die manier belsist de klant zelf of de clip openbaar blijft of niet: verwijderd de klant het product op zijn kanalen, wordt deze automatisch ook op de kanalen van CLIPDUB de geëlimineerd. Wat de klant zelf niet openbaar maakt, zal CLIPDUB in geen geval publiek maken (vb. clips die in privé-sfeer bij particulieren werden gemaakt)

Voor het uitzonderlijk gebruik van korte fragmenten in functie van eigen promotie wordt/werd door CLIPDUB expliciet de toestemming aan de klant gevraagd.

Is er nadien echter gegronde redenen om alsnog niet herkenbaar op onze site (of social-media pagina's) in beeld te komen, volstaat het om ons hiervan per mail op de hoogte te brengen en uw bezwaar te motiveren.CLIPDUB doet er alles aan om de publicatie zo snel mogelijk te verwijderen.RUWE FOOTAGE & ARCHIVERING

Tijdens de activiteiten worden (gezien de aard van het aanbod) vanzelfsprekend beeld- en audio-opnames gemaakt. Alle gemaakte opnames tijdens de activiteit beschouwen we als ruwe footage (bronmateriaal). Deze ruwe footage is de basis voor de aanmaak van videomontages en/of audioproducties. CLIPDUB selecteert ter goeder trouw, naar eigen kunde en professioneel oordeel de beste stukken in functie van een zo goed mogelijk eindresultaat.

De resterende ruwe footage wordt NIET aan de klant geleverd, maar meteen na afronding van de opdracht vernietigd. De eindmontage zelf wordt 5 jaar gearchiveerd, enkel en alleen als service voor klant in de vorm van een back-up mocht het bestand bij hen verloren gaan. Een nieuwe kopie kan gedurende die periode opnieuw worden aangevraagd via info@clipdub.be mits forfaitair van €25 (ecl. btw). LET WEL: enkel door de oorspronkelijke aanvrager OF een relevante vertegenwoordiger (vb. in geval van een bedrijfsclip). Dit back-up bestand wordt na 5 jaar eveneens vernietigd. 


Met vragen of klachten over gegevensverwerking kan je terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit

Privacy

Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en/of afspraken.
De opdrachtgever erkent onderling e-mailverkeer als wettelijk geldend bewijsmiddel. 

Laatste update: 01/04/2022


ARTIKEL 1- ALGEMEEN 

Door producten of diensten af te nemen bij CLIPDUB gaat de klant stilzwijgend akkoord met deze algemene voorwaarden. De eigen voorwaarden van de opdrachtgever zijn hieraan steeds ondergeschikt. Een opdracht is ingepland wanneer de opdrachtgever de offerte of overeenkomst bevestigd via e-mail. 


ARTIKEL 2 – PRIJZEN / BETALINGEN

Al onze prijzen zijn in euro en onderheving aan het 21% btw tarief. Prijzen worden op basis van de vraag in een offerte digitaal aangeboden.


Facturen worden steeds in digitale vorm per mail afgeleverd. Het saldo wordt gefactureerd na goedkeuring van het eindresultaat. Onze facturen zijn, tenzij anders vermeld, via overschrijving te betalen binnen de 30 dagen na de factuurdatum, zonder korting. Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van €50. Het aldus verhoogde bedrag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest voort gelijk aan 12% per jaar, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen.


Ook de door CLIPDUB aangerekende incassokosten zullen worden gefactureerd aan de opdrachtgever. In geval van wanbetaling behoudt CLIPDUB zich het recht om de dienstverlening ogenblikkelijk te beëindigen zonder voorafgaande waarschuwing of ingebrekestelling.


CLIPDUB is gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen indien de opdrachtgever wijzigingen in de oorspronkelijk opgegeven opdracht/specificaties aanbrengt of wanneer er zich wijzigingen voordoen in de kostprijs van de dienst of het product (vb. extra verplaatsingen).


Kosten voor overnachtingen, transport, retributies en catering zijn niet inbegrepen tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de overeenkomst.


ARTIKEL 3 – MONTAGE & AFWERKING

Het opgenomen beeldmateriaal (ruwe footage) wordt verwerkt en bewerkt naar inzicht van CLIPDUB met inachtneming van de wensen van de opdrachtgever. Het blijft echter een subjectief product dat onderhevig is aan diverse factoren (bijvoorbeeld weersomstandigheden, persoonlijke smaak, interacties binnen de groep van deelnemers, enz.). 
Derhalve kan de opdrachtgever een eindproduct dat niet 100% beantwoordt aan de wens nooit als reden aanwenden om de factuur niet te betalen. 


Om evenwel zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden aan de vraag, verwerken we de footage in eerste instantie in een proefmontage die ter goedkeuring wordt aangeboden bij de aanvragende klant (de contactpersoon) via een verborgen privé-link. De klant beslist vanaf dat moment met wie hij/zij de link verder wil delen teneinde mogelijke feedback en aanpassingen te verzamelen (vb. deelnemers, betrokken collega's). Mogelijke opmerkingen, suggesties of gewenste aanpassingen worden gebundeld en per kerende aangeleverd via info@clipdub.be.  


CLIPDUB past op basis van deze informatie éénmalig de montage aan naar eigen inschatting en vermogen met wat ter beschikking is in de ruwe footage. Het resultaat daarvan beschouwen we als het eindproduct dat nogmaals op een verborgen link wordt aangeboden. Wanneer dan opnieuw nog grote wijzigingen worden gevraagd, houdt dit een meerprijs in. Details zoals bv. een schrijffout kunnen uiteraard nog worden aangepast zonder meerkost.


Bij goedkeuring van de eindmontage, wordt de factuur overgemaakt. Na ontvangst wordt het bestand in verschillende formaten (HDR 1080, HD 720, SD 480 en SD 320) aangeleverd. Op dat moment is de opdracht afgerond en heeft CLIPDUB verder geen verantwoordelijkheden meer betreffende het aangeleverde product.


ARTIKEL 4 – TIJDSINDICATIES

De vooropgestelde duur van een activiteit moet worden gezien als een indicatie op basis van de ervaringen van CLIPDUB. Indien de opnames sneller dan verwacht verlopen, geeft dit GEEN aanleiding tot een prijsvermindering. Blijkt omgekeerd dat er te weinig tijd is door onvoorziene omstandigheden, kan een extra opname-moment (al dan niet aansluitend) worden besproken. Dit houdt een (te bespreken) vermeerdering van de prijs in. Bijkomende kosten (vb. voor extra verplaatsing) worden doorgerekend aan de klant.


Het afgesproken moment van levering van proef- en eindmontage is eveneens een richtlijn waaraan we ons per definitie zo goed mogelijk houden. Eventuele vertraging door extra vragen van de klant of onvoorziene omstandigheden bij CLIPDUB zelf, geeft de klant niet het recht de bestelling te annuleren of aanspraak te maken op schadevergoeding. 


ARTIKEL 5 – PRAKTISCHE AFSPRAKEN
Indien de opdrachtgever niet behoorlijk of tijdig voldoet aan gemaakte afspraken die voor hem uit de overeenkomst kunnen voortvloeien, kan CLIPDUB hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. In extreme gevallen is CLIPDUB gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 


Het is de verantwoordelijkheid  van de opdrachtgever om tijdens de activiteit toe te zien op de onvoorwaardelijke en constructieve medewerking van de deelnemers in functie van het overeengekomen en beoogde resultaat. Uiteraard behoort het aanmoedigen en motiveren van de deelnemers tot de taak van CLIPDUB (we verwachten geen zaken die deelnemers in groep of individueel niet willen of kunnen doen), maar kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld wanneer één of meerdere deelnemers weigeren mee te doen. Het is aan de organisator om het team of de groep deelnemers vooraf in te lichten of in te schatten en afspraken te maken. Dit houdt bijvoorbeeld ook in erop toe te zien dat activiteit volgens het afgesproken uur kan beginnen.


ARTIKEL 6 – VERZEKERING / AANSPRAKELIJKHEID 

Het is sowieso de verantwoordelijkheid van de organisator/klant om in orde te zijn betreffende verzekering bij lichamelijk letsel bij deelnemers én het team van CLUPDUB tijdens de activiteit. Uiteraard is het een gedeelde verantwoordelijkheid om toe te zien op de veiligheid van de deelnemers en onnodige risico’s te vermijden. 


Vanaf het moment van aankomst tot het vertrek van het team van CLIPDUB, is de klant aansprakelijk voor beschadiging en.of verlies (incl. diefstal) van het materiaal van CLIPDUB (camera’s, opnameapparatuur) ten gevolge van eender welke, al dan niet opzettelijke, actie van een deelnemer. Eveneens als schade wordt veroorzaakt door overmacht (vb. onvoorziene weersomstandigheden). 

De totale aansprakelijkheid van CLIPDUB wegens toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is beperkt tot vergoeding van materiële schade tot maximaal ten bedrage van de gemaakte overeenkomst. 


ARTIKEL 7 – OVERMACHT
Gevallen van overmacht door ziekte, heirkracht of andere ingrijpende omstandigheden, schorten de uitvoering van onze verbintenissen op. Indien de opdracht niet of onvoldoende kan worden uitgevoerd omwille van technische redenen zoals onder meer stroompanne, ongunstige weersomstandigheden, apparatuurpanne of omwille van verkeersproblemen (verkeersongeval, file, omleidingen) kan de opdrachtgever hiervoor geen schadevergoeding eisen. Er wordt desgevallend in overleg bekeken welke oplossingen er zijn, vb. een andere datum afspreken.


ARTIKEL 8 – ANNULERINGEN
Wanneer een overeenkomst is gemaakt, wordt de opdracht ingepland. Indien er gegronde redenen zijn om de opdracht te annuleren, wordt dit zo snel mogelijk gecommuniceerd aan CLIPDUB zodat andere opdrachten kunnen worden aanvaard. Annuleringen minder dan 7 kalenderdagen voor de geplande activiteit, houden een forfaitaire schadevergoeding van 35% van het afgesproken nettobedrag in.  Mocht dit percentage gemaakte kosten dor CLIPDUB in functie van de opdracht (vb. gehuurde apparatuur) niet dekken,  zijn zij gerechtigd de vergoeding voor alle werkelijk geleden schade te vorderen. 


ARTIKEL 9 – KLACHTEN / GESCHILLEN
Om geldig te zijn, dienen klachten bij ons gemeld te worden binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Het indienen van een klacht ontheft de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen. Elk geschil en elke eis voortvloeiend uit of in verband met de huidige overeenkomst zal voorgelegd worden aan de rechtbank van koophandel te Gent. Enkel het Belgische en Europese recht zijn van toepassing op deze algemene voorwaarden.


KORT SAMENGEVAT... 

De opdrachtgever vrijwaart CLIPDUB van alle juridische claims met betrekking tot auteursrechten. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het afhandelen van eventuele administratieve en financiële transacties bij de verspreiding  van auteursrechtelijk beschermd werk. Mogelijke verplichtingen ten overstaan van SABAM vallen volledig ten laste van de klant. Wat meer uitleg...


WAT IS AUTEURSRECHT?

Het auteursrecht biedt bescherming aan alle werken van ‘letterkunde en kunst’ die een concrete vorm hebben én origineel en oorspronkelijk zijn. Het werk moet als het ware dus de persoonlijke stempel van de auteur dragen waarbij de eigen inbreng terug te vinden is in het werk. Het auteursrecht geldt voor boeken, foto's, film, muziek maar ook voor grafische ontwerpen, beeldende kunst, kleding, meubels ...


Een auteur, componist, fotograaf, kunstenaar, designer... verwerft dus bij zijn creatie automatisch het auteursrecht wat impliciet betekent dat hij/zij bepaalt of zijn minst inspraak heeft in wat er met het werk gebeurt. Er kan bijvoorbeeld niemand beslissen om (zonder de toestemming van de kunstenaar) een foto van een schilderij af te drukken op een artikel (vb. een poster) dat met winst wordt verkocht. De kunstnaar heeft recht op een deel van de opbrengst gezien zijn werk het artikel waarde geeft. Dit moet contractueel worden vastgelegd.

Dat geldt dus ook voor muziekstukken: de componist is eigenaar van het werk en enkel hij bepaalt wat ermee gebeurt. In praktijk zit het best wat ingewikkelder in elkaar...  Want een artiest wil eigenlijk maar één ding doen: muziek maken. Hoe die muziek bij het publiek terecht komt, is meestal iets wat aan anderen wordt uitbesteedt. En daar zijn dan ineens de platenfirma's, managers, uitgevers enzovoort.

Zij willen hun tijds- en geldinvestering uiteraard verzilverd zien en dat vertaalt zich in naburige (auteurs)rechten die verschillende benamingen hebben... Uitvoerdersrecht, mechanische rechten, reproductierechten, bewerkingen, pormotie... Een ingewikkeld kluwen van verdelingen waar we niemand mee willen vervelen, maar die er wel voor hebben gezorgd dat bijvoorbeeld The Beatles zijn geworden wat ze zijn geworden...

Bij het maken van een LIPDUB of OVERDUB maken we dus  wel degelijk gebruik van beschermd werk waar we 'in principe' de toestemming voor moeten krijgen. Doch, gezien het niet de bedoeling is om onze klanten te lanceren als nieuwe artiesten, maar onze werking puur gericht is op lucratief gebruikt in het kader van een onspannende activiteit is dat geen verplichting. Het eindresultaat is niet gericht op profijt maken in muzikale sferen (vb. cd's verkopen...).


BESCHERMING VAN AUTEURSRECHTEN... IN BELGIË: SABAM

Er zijn altijd al veel grijze zones geweest… Een liedje van de ene componist wordt gespeeld door een andere artiest en ineens wordt die versie een succes… Een ‘cover’ zoals dat wordt genoemd. Of één of andere Vlaamse artiest zet een Nederlandstalige tekst op een bestaand nummer en het wordt lokaal (want laten we eerlijk zijn: wat is Vlaanderen op wereldschaal?) een hit… Een ‘bewerking’ zoals men dat noemt…  Zolang men de originele artiest zijn erkenning geeft en niet doet alsof men het zelf heeft gemaakt (wat dan weer plagiaat is), is er altijd een stuk van de opbrengst voor de originele schrijver. Maar soms wordt dit niet gerespecteerd en dan krijgt men van die rechtszaken het nieuws halen…


Organisaties zoals Sabam (hier in België) doen hun uiterste best om die rechten mee te helpen beschermen. Sabam is eigenlijk zo’n beetje de vakbond van Belgische artiesten… Wereldwijd zijn er overal van dit soort organisaties die samenwerken om artiesten en hun creaties te helpen beschermen en ervoor zorgen dat zij betaald worden voor hun werk.


AUTEURSRECHTEN... CLIPDUB... HOEZO?

Wat heeft dit nu allemaal te maken met CLIPDUB? Op het eerste zicht niet veel… maar toch wel. Die grijze zones zijn door de komst van internet nog veel groter geworden… Er staan miljoenen clips op het net waar nooit de officiële toestemming voor werd gevraagd, laat staan gekregen. You Tube, Tik Tok... het puilt uit van versies op bestaande nummers. De context van onze werking sluit hier eigenlijk bij aan: we maken clips op bestaande nummers.

Niemand van onze klanten zal zeggen dat een gebruikte song door hen werd geschreven… Toegekende auteursrechten en vergoedingen die via (tja, het is nu eenmaal zo) geautomatiseerde herkenning worden gegenereerd, zullen niet worden bevochten door onze klanten. 
Althans: daar gaat CLIPDUB van uit en nemen hierin bij geval van betwisting geen enkele verantwoordelijkheid op.


WAT WIL DIT NU CONCREET ZEGGEN VOOR EEN UITGEWERKTE CLIP MET CLIPDUB?

Er zijn een paar scenario’s… 


Scenario 1: vrij simpel, het blijft privé...
Een clip die puur in de privé-sfeer wordt gemaakt (particulier of in teamverband) en niet openbaar wordt gedeeld (bv. in functie van een bedrijf of organisatie) is sowieso non-profit. Dat die dan onderling in beperkte kring wordt gedeeld (vb. op Facebook in een gesloten groep) is geen probleem. Geen haan die daar om zal kraaien...

Een voorbeeld: CLIPDUB werd voor de 50ste verjaardag van iemand gevraagd om een activiteit te voorzien voor de vrienden en familie. We namen een clip op die enkel binnen die kring bleef. Geen openbare delingen op bv. Facebook. Enkel binnen het gerichte publiek van vrienden. Dit valt onder intern gebruik van beschermd materiaal en is net zo min onderhevig aan auteursrecht als een aangekochte cd thuis afspelen tijdens een familiefeest. 


Scenario 2: het openbaar posten van een clip

Stel, we nemen samen een lipdub op: we maken op basis van een bestaand nummer een clip als activiteit voor een groep collega's, vb. als teambuilding. De klant post dit enthousiast op een eigen You Tube kanaal en integreert het op de website van de organisatie. De kans een zeer groot dat You Tube melding zal maken dat er een auteursrechtenclaim is.


Geen paniek: zolang je dit niet aanvecht is er geen vuiltje aan de lucht. Waarom zou je ook… een lipdub op een nummer van bv. Queen wil niet zeggen dat jij ineens de eigenaar van het nummer bent… En waarom zou Queen daar geen auteursrechten voor mogen ontvangen? Het is per slot van rekening een nummer van hen…


MAAR: in sommige gevallen zal de clip wel ergens ter wereld niet met geluid beschikbaar zijn. In uitzonderlijke gevallen zal de clip zelfs volledig geblokkeerd worden. Dit heeft alles te maken met de voorwaarden die de oorspronkelijke auteur of zijn management al dan niet regionaal heeft bepaald. CLIPDUB heeft hierin geen zeggenschap en kan niet verantwoordelijk worden gesteld mocht de clip of een deel ervan geblokkeerd worden.


Scenario 3: het openbaar posten met commerciële doeleinden

Af en toe krijgen we een aanvraag voor een clip die deel moet uitmaken van een promo-campagne voor een bedrijf. Bijvoorbeeld om een team voor te stellen in het kader van rekrutering van nieuw personeel. Dat is mogelijk, maar CLIPDUB beveelt hierbij aan dat de klant zich vooraf goed informeert rond de wettelijke verplichtingen die dit met zich meebrengt..  Dit wordt immers gezien als commercieel gebruik van auteursrechtelijk beschermd werk en daar moet toestemming voor worden gevraagd. Dit geldt zowel voor originele versies, instrumentale versies (al of niet met nieuw ingezongen tekst) als voor cover-versies. 


Bovendien komen daar kosten bij (SABAM) die volledig losstaan van de werking van CLIPDUB. De adminstratie die dit met zich meebrengt, behoort niet tot de taak van CLIPDUB. Alle nodige informatie daaromtrent is te vinden op deze link. Indien de klant ervoor kiest om hier geen rekening mee te houden, kan CLIPDUB niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke gevolgen onder eender welke vorm (blokkeren van de clip, auteursrechtenclaims, schadevergoedingen, boetes, enz.).


Er zijn echter een paar alternatieven die we als CLIPDUB kunnen aanbieden in de UP THE DUB formule:

  • gebruik maken van rechtenvrije muziek (de zogenaamde creative commons): hiermee kunnen we zonder probleem aan de slag. We kunnen daar tekst op maken, opnemen, openbaar delen. In sommige gevallen moet hooguit de componist worden vermeld maar zijn er verder geen verplichtingen, noch kosten. Er zijn in alle genres muziekwerken beschikbaar.
  • een compleet nieuw nummer op maat componeren: Mike en Johan zijn beiden componisten en ervaren muzikanten. We zijn in staat om letterlijk een compleet nieuw lied te maken dat 'op je lijf is geschreven'. De procedure voor deze formule is echter zeer gebonden aan de vraag van de klant, ook wat de kostprijs hiervoor betreft. Wil je meer informatie rond wat dit voor jou kan betekenen? Stuur ons een mailtje met wat je in gedachten hebt.


AUTEURSRECHTEN OP BEELDMATERIAAL (VIDEO & FOTO)

Ook op beeldmateriaal berust auteursrecht. Strikt genomen zou CLIPDUB kunnen stellen dat alles wat wij filmen onze ‘intellectuele eigendom’ blijft gezien wij instaan voor de opnames en montage. Het is bij wijze van spreken ‘onze creatie’. Maar dat is uiteraard niet de bedoeling: we werken in opdracht.


Bij het afleveren van onze producten komt stilzwijgend de overdracht van alle auteurs- en gebruikersrecht van het beeldmateriaal mee. Het wordt jouw eigendom en wij kunnen na betaling van de factuur geen aanspraak maken op verdere opbrengsten, onder welke vorm dan ook.


We willen echter op een aantal zaken wijzen.


Voor de uitwerking van sommige montages wordt gebruik gemaakt van bestaande footage die door anderen werd gemaakt. Bijvoorbeeld bij een green-screen opname kan er achteraf footage van bergen worden verwerkt, zodat het lijkt alsof de deelnemers ‘in hogere sferen’ waren. We gebruiken hiervoor ‘stock-footage’ die ter beschikking is en mag worden aangewend voor creatieve doelen. Voor sommige footage moet de link naar het originele beeldmateriaal worden vermeld.


Uitzonderlijk wordt door een klant wel eens de vraag gesteld om iets uit een Hollywoodfilm te verwerken. Als het gaat over intern gebruik van het resultaat, is dat net als voor muziek geen issue. Zo kregen we ooit de opdracht van een huwelijkskoppel om samen met de familie een scene uit Grease na te spelen. De clip was bestemd om nadien als originele bedanking privé te delen met de aanwezigen. In de clip zaten een aantal originele beelden uit de film verwerkt. Maar gezien deze clip niet voor openbare deling was bestemd, noch met winstoogmerk, was dit geen probleem.


Hangt er echter een commercieel gericht plan aan vast, raden we het gebruik van dergelijk beschermd filmmateriaal ten stelligste af. Doch ‘klant is koning’ en die kan er op eigen risico voor kiezen om dit wél te doen. CLIPDUB kan hiervoor onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor eventuele juridische gevolgen.

Specifieke voorwaarden inzake auteursrecht